Статут Савеза ПДФ Штампа Ел. пошта
недеља, 13 септембар 2009 20:14
На основу, Закона о удружењима и Фондацијама Републике Српске (“Службени гласник РС ” број 52/01.) и Правилника о јединственом регистру удружења и фондација (Сл. гласник РС бр. 59/01), Оснивачка скупштина Савеза иноватора Републике Српске, донијела је дана 12. 11. 2004. године,


С Т А Т У Т

Савеза иноватора Републике Српске



1. Назив и сједиште

Члан 1.

Назив Савеза је: Савез иноватора Републике Српске (у даљем тексту Савез). Скраћени назив Савеза је: СИнРС.
Назив СИнРС на енглеском језику је Association Inventors of Republic Srpska (AIRS).
Савез има сједиште у улици Ђуре Даничића 1 / 2, Бања Лука.
У свом раду са трећим лицима Савез употребљава српски језик у БиХ ( и суседним земљама у којима је у употреби ), а у иностранству употребљава енглески језик.


2. Циљеви

Члан 2.

Савез иноватора Републике Српске је непрофитно, нестраначко и невладино удружење, кога чине удружења иноватора и појединци са простора Републике Српске, чији је основни циљ да обједини и усмери заједничке напоре ради:
 • развијања профитно-иноваторске дјелатности у Републици Српској и
 • изградње иновацијско-профитне Републике Српске.


3. Задаци

Члан 3.

Ради остварења својих циљева Савез иноватора Републике Српске има сљедеће задатке:
 • Иницира и утиче, преко институција власти на израду и доношење стратегије иноваторске дјелатности подржане одговарајућим мјерама економске политике РС,
 • Врши истраживање, реформисање и примењивање нових облика организовања иноваторске дјелатностии и метода рада.
 • Подстиче, развија и популарише иноваторску дјелатност.
 • Ангажује се на омасовљењу чланства, у привредним и друштвеним дјелатностима, образoвним установама и другим срединама – формирањем удружења, клубова, секција и сличних организација.
 • Подстиче, помаже и оспособљава своје чланство за иноваторско стваралаштво, да може самостално процјенити оригиналност иновације, комерцијалност и начин заштите ауторства,
 • Помаже члановима при заштити иновација , њиховој реализацији, атестирању и маркетингу,
 • Иницира уградњу иноваторства у пословну политику привредних и друштвених субјеката. те познавање и прихватање европских стандарда у погледу заштите, маркетинга, производње и дистрибуције.
 • Подстиче потенцијалне кориснике иновација, нарочито у малим и средњим фирмама, да правним актима гарантују и мотивишу своје запослене да стварају и примењују иновације при обављању својих радних задатака.
 • Самостално или у сарадњи са удружењима предузетника и других привредних субјеката, иницира оснивавање фирми и организoвање производње и увођење нових технологија на бази иновација, а такође обавља трансфер и комерцијализацију иновација.
 • Шири иноваторску културу међу грађанима, првенствено међу омладином, с циљем да се иноваторство (као интелектуална дјелатност), схвати као једини ресурс који се, за разлику од других ресурса у природи, коришћењем не троши, него обнавља и проширује.
 • Организује изложбе, сајмове, савјетовања, семинаре, јавне трибине и друге облике промоција иноваторства. Организује посјете и учешће својих чланова на изложбама и сајмовима и сличним манифестацијама у РС, БиХ и иностранству.
 • Омогућује својим члановима да презентују и афирмишу свој рад, и иноваторство у целини, у средствима јавног информисања, на научно-стручним скуповима и јавним трибинама, интернету, у школама, разним публикацијама и сл.
 • Припрема и издаје каталоге, билтене, часописе, зборнике, брошуре и другу литературу из иноваторске области и техничке културе.
 • Додjељује властита признања и награде најуспјешнијим иноваторима – појединцима и колективима.
 • Сарађује са Привредном коморам РС, Вањско-трговинском комором Б и Х, Заводом за стандаризацију РС, Институтом за стандаризацију, меритељство и интелектуално власништво БиХ, , са научно-истраживачким и образовним установама, институцијама власти, асоцијацијом иноватора и удружењима иноватора у БиХ, организацијама, удружењима и другим субјектима, у РС, БиХ и иностранству.
 • Бави се и другим пословима везаним за иноваторско стваралаштво и привредну дјелатност, а који нису у супротности са наведеним циљевима и Законом о удружењима и фондацијама Републике Српске.
За реализацију ових задатака стараће се органи Савеза, а по потреби образоваће и сe специјализоване службе и тимови , а у складу са одредбама овог Статута, Пословника о раду Скупштине Савеза и Пословника о раду Управног одбора Савеза.


4. Подручје дјеловања

Члан 4.

Савез иноватора своју дјелатност врши на подручју Републике Српске..


5. Пријем и искључење чланова

Члан 5.

Чланови Савеза иноватора могу бити правна лица (удружења иноватора и сличне организације) и физичка лица (у мјестима где нема удружења и сличних организација) који прихватају циљеве Савеза и Статут, а на основу препоруке једног од чланова, с тим да се баве активностима из области иноваторства, научно-техничког и производног стваралаштва.
Члан Савеза иноватора може бити и страни држављанин.
Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина Савеза.
Чланом Савеза постаје се потписивањем приступнице о учлањењу.
Члан може добровољно иступити из чланства давањем писмене изјаве о иступању.
Чланство у Савезу престаје дужом неактивношћу члана, за коју не постоји оправдан разлог или тежим кршењем статута Савеза.
Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина Савеза, на предлог Управног одбора Савеза и након што пружи могућност члану да да своју изјаву.


6. Права и дужности чланова

Члан 6.

Члан има право да:
 • равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Савеза,
 • непосредно учествује у одлучивању у Скупштини Савеза, као и преко органа Савеза,
 • бира и да буде биран у органе Савеза,
 • буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Савеза,
 • да преко Савеза учествује у коришћењу финансијских средстава из дела Републичког и буџета БиХ (као и других извора) постојећих или ново формираних фондова за програме подстицаја иноваторства и
 • предузетништва и подршке рализације иновација и предузетништва у малим и средњим фирмама.
Дужности члана је да:
 • активно доприноси остваривању циљева Савеза,
 • учествује, у складу са интересовањем, у активностима Савеза,
 • да активно учествује у утврђивању програма рада и финансијског плана Савеза,
 • плаћа чланарину, обавља друге послове које му повјери Управни одбор Савеза а у вези са остваривањем статутарних циљева,
 • да спроводи донете одлуке органа Савеза и да се у свом раду придржава одредби овог Статута.


Члан 7.

Савез може имати почасне чланове, који су посебно заслужни за развој иноваторства у Републици Српској.


7. Органи Савеза

Члан 8.

Органи Савеза су Скупштина, Управни одбор и Одбор контроле.


Скупштина Савеза

Члан 9.

Скупштину Савеза чине сви његови чланови.
Скупштина Савеза се редовно састаје једном годишње.
Ванредна сједница Скупштине Савеза може се заказати на образложени приједлог Управног одбора Савеза, као и на писмену иницијативу најмање једне трећине чланства.


Члан 10.

Скупштина Савеза има надлежност да:
 • доноси и усваја Статут и Пословник о раду Скупштине, њихове измјене и допуне и друге акте одређене Статутом,
 • даје сагласност на правне радње предузете у име Савеза пре његовог уписа у регистар,
 • одлучује о припајању, раздвајању, трансформацији, престанку и другим статусним променама Савеза,
 • бира и разрешава дужности чланове Управног одбора Савеза, Одбора контроле Савеза, као и других изабраних органа,
 • доноси план и програм рада Савеза,
 • разматра и усваја, најмање једном годишње, извјештај о раду Управног одбора Савеза,
 • прегледа и утврђује финансијски извештај о раду припремљен од Управног одбора Савеза или овлашћеног лица,
 • доноси одлуку о удруживању у сличне савезе и асоцијације у Републици Српској, БиХ и шире.
 • установљава награде и признања,
 • проглашава почасне чланове,
 • одлучује о расподјели имовине Савеза, за случај његовог престанка.


Члан 11.

Скупштина Савеза бира предсједника и потпредсједника, који пресједавају засједањем Скупштине Савеза и представљају Савез.
Предсједник Скупштине брине о законитости и спровођењу иноваторске дјелатности и остваривању циљева Савеза.
Скупштина Савеза пуноважно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланства. Скупштина Савеза одлучује већином гласова присутних чланова.
За одлуку о измјенама и допунама статута и добровољном престанку рада Савеза неопходна је двотрећинска већина присутних чланова.
У случају потребе чланови Скупштине Савеза могу гласати и у одсуству (факсом, е-маилом, телеграмом).


Управни одбор Савеза

Члан 12.

Управни одбор Савеза је извршни орган који се стара о спровођењу циљева Савеза, који су утврђени овим Статутом и одлукама Скупштине Савеза.
Управни одбор има 7 чланова, које опозива Скупштина Савеза.
Члан Управног одбора Савеза не мора истовремено бити и члан Савеза.
Управни одбор Савеза из реда својих чланова бира предсједника, замјеника предсједника и секретара . Предсједник и замјеник предсједника Управног одбора Савеза своје функције обављају волонтерски.
Секретар Управног одбора Савеза може бити лице по уговору или професионално лице, чији се статус и избор врши на основу критерија, који су регулисани Правилником о раду Управног одбора Савеза.
Мандат чланова Управног одбора Савеза је четри године и могу се поново бирати на исту функцију.


Члан 13.

Управни одбор Савеза има надлежност да:
 • припрема сједнице Скупштине Савеза и руководи радом Савеза између сједница Скупштине Савеза и доноси одлуке ради остваривања циљева Савеза,
 • организује редовно обављање дјелатности Савеза,
 • припрема и предлаже измјене Статута и других аката које доноси Скупштина Савеза,
 • спроводи политику, закључке и одлуке донесене на Скупштини Савеза,
 • припрема планове и програм рада Савеза,
 • подноси финансијски и извјештај о раду Савеза,
 • руководи имовином Савеза,
 • доноси Пословник и Правилнике о свом раду,
 • одређује висину чланарине и начин њеног прикупљања,
 • по указаној потреби формира стручне тимове и комисије за припрему и реализацију пројеката и послова из иноваторске дјелатности, чије је формирање и рад ргулисан Правилником о раду и другим актима Управног одбора Савеза.
 • припрема приступ другим домаћим или страним савезима и организацијама које се баве истим или сличним дјелатностима.
 • врши и друге послове одређене овим Статутом.
Управни одбор Савеза пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина чланова, а одлуке доноси већином присутних чланова.


Члан 14.

Члан Управног одбора Савеза не може гласати о стварима у којима су његови имовински интереси, интереси његовог брачног друга и његовог сродника до трећег степен могу бити у супротности са интересима Савеза, нити у стварима које се односена правно лице које је под контролом дотичног члана, или у којем он има имовински интерес.
Правни послови из претходног става морају се закључити по тржишној вриједности, или под условима који су најповољнији по Савез.


Члан 15.

Предсједник Управног одбора Савеза представља и заступа Савез, предсједава и руководи сједницама Управног одбора Савеза.
Предсједник се стара о реализацији одлука и закључака Скупштине Савеза и Управног одбора Савеза.
Остварује контакте и сарадњу у име Савеза са институцијама и организацијама у Републици Српској, БиХ и шире.
За свој рад одговоран је Управном одбору Савеза, и Скупштини Савеза.


Члан 16.

Замјеник предсједника Управног одбора Савеза замјењује предсједника на основу писменог овлашћења предсједника.
У случају дуже и евидентно трајне одсутности предсједника Управног одбора Савеза потпуно га замјењује до његовог повратка или избора другог предсједника.


Члан 17.

Секретар Управног одбора обавља стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине Савеза, Управног одбора Савеза и Савеза иноватора у цјелини. Ради на релизацији одлука и закључака органа Савеза, брине се о реализацији плана и програма рада Савеза.
За свој рад одговара Предсједнику Управног одбора и Управном одбору Савеза.
Лице именовано за Секретара Управног одбора уједно је и секретар Савеза иноватора и не мора бити члан Скупштине Савеза, а мандат му није ограничен.


Одбор контроле Савеза

Члан 18.

Одбор контроле Савеза има три члана и три замјеника чланова.
Врши контролу стања пословања, примјене Статута и других аката, а о утврђеном стању упознаје органе Савеза.
У свом раду сарађује са Управним одбором Савеза и по потреби и другим органима Савеза.
Подноси извјештај Скупштини Савеза најмање једном годишње.


8. Средства

Члан 19.

Средства Савеза чине: финансијска средства из буџетских донација; средства добијена за реализацију пројекта на основу конкурса код државних органа или фондација и из других извора; добровољни прилози и поклони који имају новчану вриједност; субвенције и уговори са физичким и правним лицима; приход од камата, дивиденди, добити од капитала, закупнина, хонорара и сличних извора пасивног прихода; приход стечен путем остваривања циљева и активности Савеза; чланарина и остали приходи остварени законитим коришћењем имовине и средстава Савеза.


Члан 20.

Законито коришћење средстава Савеза, надзире Скупштина Савеза.


Члан 21.

У складу са законом Управни одбор Савеза води пословне књиге.


9. Планирање

Члан 22.

Поред годишњег финансијског планирања Савез може по потреби имати и план обезбјеђивања финансијских средстава потребних за реализацију појединих пројеката и остваривање статутарних циљева.


Члан 23.

Савез доноси годишњи и стратешки – петогодишњи план развоја иноваторства у Републици Српској.


Члан 24.

Планове из чл. 22 и 23. Статута Савеза доноси Управни одбор, а Скупштина Савеза врши њихову верификацију.


10. Обављање привредне или друге дјелатности

Члан 25.

Ради обезбјеђења потребних средстава за финансирање активности Савеза иноватора, проширивања његове дјелатности и стварања бољих услова рада, те активности запошљавања већег броја кадрова у привредним и другим дјелатностима, Скупштина Савеза може донијети одлуку о оснивању предузећа у мјешовитој својини, сагласно одговарајућим одредбама Закона о предузећима.
Актом о оснивању предузећа из става 1. овог члана, утврђује се начин остваривања циљева и задатака због којих се предузеће оснива, те начин на који ће Савез остваривати свој утицај на обављање дјелатности предузећа.
Актима о оснивању предузећа регулише се и слиједеће: назив и сједиште предузећа, дјелатност предузећа, однос између оснивача предузећа, њихова права и обавезе, управљање и руковођење предузећем, заступање предузећа, расподијела добити, начин подмиривања евентуалних губитака и др.
Предузеће из става 1., 2. и 3 овог члана има свој Статут на који сагласност даје Управни одбор Савеза.
Оснивачи предузећа бирају директора предузећа, као и лице које заступа предузеће у промету са трећим лицима, а за њихов избор даје сагласност Управни одбор Савеза.


11. Печат и знак

Члан 26.

Савез има свој печат и штамбиљ.
Печат Савеза је округлог облика, димензије 35 мм, на којем пише: Савез иноватора Републике Српске исписан ћириличним и латиничним писмом.
Штамбиљ Савеза је правоугаоног облика, димензије 60х30 мм, а садржи назив Савеза, ознаку за дјеловодни број и ознаку за датум.


Члан 27.

За употребу и чување печата одговорно је лице које одреди Предсједник Управног одбора Савеза.


Члан 28.

Савез има свој знак и заставу, чији изглед и садржину усваја својом одлуком Управни одбор Савеза.


12. Заступање и представљање

Члан 29.

Предсједник Управног одбора заступа Савез у правном промету са трећим лицим.
Предсједник Управног одбора представља Савез у јавности.


13. Извјештавање и јавност рада

Члан 30.

Управни одбор се стара о редовном информисању чланства и јавности о раду и активностима Савеза, непосредно или путем интерних публикација, путем саопштења за јавност, путем електронске поште или на други погодан начин.


14. Сарадња

Члан 31.

Ради остваривања својих циљева, Савез успоставља контакте и сарађује са другим стручним, научним, образовним и сличним савезима и организацијама у земљи и иностранству.
Савез може приступити другим домаћим, страним или међународним савезима и асоцијацијама, који обављају исту или сличну дјелатност, о чему одлуку доноси Скупштина а на прједлог Управног одбора Савеза.


Члан 32.

Савез може, заједно са другим домаћим, страним или међународним савезом, удружењем или сличном организацијом, заједнички обављати статутарну активност путем заједничког пројекта или на други погодан начин.
Одлуку о сарадњи из претходног става доноси Управни одбор, осим ако таква сарадња није већ предвиђена стратешким или годишњим планом, односно другим актом Савеза.


15. Спајање, раздвајање и трансформација

Члан 33.

Савез се може припојити другим савезима и фондацијама.
Други савез или удружење може се припојити Савезу.
Савез може извршити спајање с другим савезима или фондацијом тако да таквим спајањем настане нови савез или фондација
Савез се може трансформирати у фондацију, у складу са законом.
Одлуку о спајању раздвајању и трансформацији доноси Скупштина Савеза, на предлог Управног одбора Савеза.


Члан 34.

Савез може основати подружницу или канцеларију изван свог сједишта, ради промоције статутарних циљева.


16. Престанак рада

Члан 35.

Када престану услови за остваривање циљева Савеза, Савез престаје са радом одлуком Скупштине Савеза.
О престанку рада Савеза може одлучити Скупштина Савезаи из других разлога.
У случају престанка рада, имовина Савеза додељује се другом савезу илу удружењу које обавља исту или сличну статутарну дјелатност, у складу са одлуком Скупштине Савеза.


17. Општи акти

Члан 36.

Савез може имати и друге опште акте које доноси Управни одбор Савеза.


18. Измјене и допуне Статута

Члан 37.

Управни одбор Савеза или најмање трећина чланова Савеза може покренути поступак за измјене и допуне Статута. Приједлог измјена и допуна Статута утврђује Управни одбор Савеза, најмања десет дана прије одржавања Скупштине Савеза, на којој Статут треба бити усвојен. Измјене и допуне Статута усваја Скупштина Савеза двотрећинском већином присутних чланова.


19. Прелазне и завршне одредбе

Члан 38.

Са садржином овог Статута упознати су оснивачи на Оснивачкој скупштини када су га усвојили, који дан се сматра даном његовог ступања на снагу.
Овај Статут ће се објавити на огласној табли Савеза у просторији сједишта Савеза, од када се и примјењује.


У Бања Луци 12. 11. 2004. године

Предсједавајући Оснивачке скупштине

Војислав Ђудуровић
Последње ажурирано недеља, 13 септембар 2009 23:32