Конкурс за финансијску подршку иноваторству у Републици Српској за 2021. годину Штампа
среда, 14 јул 2021 20:45

На основу члана 106. Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју („Службени гласник Републике Српске“ број 6/12, 33/14 и 84/19) и чл. 4. и 5. Правилника о поступку и мјерилима за финансијску подршку иноваторству у Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске“, бр. 59/15 и 92/19), Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво (у даљем тексту: Министарство) расписује

K  O  Н  К  У Р  С
за финансијску подршку иноваторству у Републици Српској за 2021. годину


I Предмет конкурса

Финансијска подршка иноваторству у Републици Српској обухвата:
а) средства за материјалну помоћ Савезу иноватора Републике Српске, удружењима иноватора и другим организацијама које су у вези са иноваторством и
б) средства за стимулацију појединачног рада иноватора или групе иноватора.


II Услови за учествовање на конкурсу

Учесници на конкурсу за финансијску подршку иноваторству могу бити правна лица регистрована на територији Републике Српске и физичка лица која имају пребивалиште на територији Републике Српске, а која се баве развојем технологија.


III Критеријуми за избор

Критеријуми за избор и вредновање пријава за финансијску подршку организацијама иноватора
1. Начин на који су активности организације иноватора укључене или повезане са стратегијом у области научног и технолошког развоја и на који начин доприносе њеној реализацији;
2. Ефекти које ће планиране активности имати за заједницу;
3. Број људи који ће имати користи од планираних активности и на који начин (ново запошљавање, стручно усавршавање, број ангажованих лица која су активно укључени у реализацију програмских циљева организације и слично);
4. Буџет пројекта - реалан и усклађен са активностима и
5. Остваривост планираних резултата и мјерљивост индикатора у планираном буџету.

Општи критеријуми за вредновање иноваторских радова
1. Ефекти које ће иноваторски рад имати за заједницу (услуга, јавно добро или друга трајна корист која ће настати развојем иноваторског рада, усмјереност активности на циљне групе и слично) и
2. Буџет пројекта - реалан и усклађен са активностима.

Посебни критеријуми за вредновање иноваторских радова
1. Инвентивност и могућа тржишна компетентност иноваторског рада;
2. Тржишни статус иноваторског рада;
3. Фаза развоја иноваторског рада и
4. Документована признања на смотрама иноваторства међународног карактера.

Елиминаторни критеријуми
1. Пријава није достављена у року;
2. Достављена непотпуна или нетачна документација назначена у конкурсу;
3. Није оправдан утрошак средстава за ранији извјештајни период.


IV Списак потребне документације која се прилаже уз пријаву

1. Попуњен Пријавни образац за суфинансирање пројеката из средстава гранта (прилог 1);
2. Попуњен Образац пројектног приједлога (прилог 2), са доказима (копијама докумената) којима се потврђују одређене ставке наведене у овом обрасцу;
3. Попуњен Образац за буџет (прилог 3).


V Финансијска средстава планирана за суфинансирање по категоријама

У складу са финансијским планом Ресора технологије за 2021. годину, планиранa средства за суфинансирање иноваторства износе 65.000,00 КМ, од чега за:
а) организације иноватора 40.000,00KM
б) иноваторе 25.000,00КМ

Министарство задржава право да измијени предвиђену висину средстава за ову намјену у складу са расположивим средствима у текућој години, као и предвиђину висину средстава за категорије а) и б) из тачке I Конкурса.


VI Упутство о начину преузимања пријавних образаца и начину попуњавања

Обрасци (прилози 1, 2 и 3) могу се преузети на веб порталу Министарства.
Додатне информације се могу добити на 051/338-539.


VII Начин, мјесто и вријеме пријаве на конкурс

Пријаве на конкурс се примају до 31.08.2021. године.

Потребну конкурсну документацију слати поштом на адресу:
Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво, Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука, са обавезном назнаком „Пријава на конкурс - иноваторство“. Уз пријаву на конкурс подносилац пријаве је обавезан доставити комплетну пријаву и у електронској форми.

Пријаве се такође могу доставити и директно на централни протокол Владе Републике Српске (Административни центар Владе Републике Српске, ламела А, приземље).


VIII Мјесто и начин објављивања резултата конкурса

Министарство ће објавити листу вредновања и рангирања пријава на својој интернет страници.


IX Напомена о статусу непотпуних и неблаговремених пријава

Неисправне, непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у обзир при спровођењу избора иноваторских радова и организација иноватора за суфинансирање. Пријаве које нису изабране у изборном поступку, са комплетном конкурсном документацијом, по захтјеву враћају се подносиоцима.


ПРИЛОЗИ: