Правилник о поступку и критеријумима за финансијску подршку иноваторства у РС PDF Print E-mail
Sunday, 13 September 2009 21:06
There are no translations available.

На основу члана 2. и члана 9. тачка 11. Закона о научно-истраживачкој дјелатности ("Службени гласник Републике Српске", бр. 48/02, 63/02 и 97/04) и члана 112. став 1. Закона о административној служби у управи Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 16/02, 62/02, 38/03, 42/04), министар науке и технологије д о н о с и


ПРАВИЛНИК

о поступку и критеријумима за финансијску подршку иноваторству у Републици СрпскојI – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ


Члан 1.

Овим правилником дефинише се поступак и критеријуми за додјелу финансијских средстава иноваторима, удружењима и организацијама које су у вези са иноваторством у Републици Српској, која се обезбјеђују у буџету Републике Српске за ову сврху, утврђена финансијским планом Министарства науке и технологије (у даљем тексту: Министарство).


Члан 2.

(1) Средства за финансијску подршку иноваторства Министарство планира у свом буџету за сваку годину на основу прегледа и анализе иноваторских активности и новчаних потреба у претходној години, достављених Министарству од Савеза иноватора Републике Српске (у даљем тексту: Савез иноватора), удружења и других организација ћији је рад везан за иноваторство.
(2) Буџетом одобрена новчана средства Министарство распоређује за сљедеће намјене:
а) средства за материјалну помоћ Савеза иноватора, удружењима иноватора и другим организацијама које су у вези са иноваторством (у даљем тексту: Организације) и
б) средства за стимулацију појединачног рада иноватора или групе иноватора (у даљем тексту: Иноватор).


Члан 3.

О висини одобрених средстава за финансијску подршку иноваторства, као и о њиховом распоређивању за намјене утврђене овим правилником, Министарство на транспарентан начин обавјештава организације и иноваторе.


II – КОМИСИЈА МИНИСТАРСТВА


Члан 4.

(1) Средства за материјалну помоћ Организацијама и средства за стимулацију појединачног рада Иноватора одобрава министар науке и технологије (у даљем тексту: Министар) у складу са одобреним средствима, а на приједлог Комисије Министарства (у даљем тексту: Комисија).
(2) Комисију именује министар, на мандатни период од двије године, на приједлог органа или организације у којој је запослен члан Комисије.
(3) Комисија се састоји од пет чланова, од којих је по један члан из Министарства науке и технологије, Министарства привреде, енергетике и развоја, Савеза иноватора, Привредне коморе Републике Српске и Агенције за развој малих и средњих преузећа Републике Српске.
(4) Предсједника Комисије бирају између себе чланови Комисије.
(5) Чланови Комисије могу бити узастопно именовани у Комисију највише два мандата.


Члан 5.

(1) Комисија доноси Пословник о раду, којим се дефинише начин рада и доношење одлука.
(2) Комисија у свој рад може укључити и друге сараднике, зависно од врсте иноваторског рада.
(3) Накнаде за рад и трошкове чланова Комисије и других сарадника обезбјеђују се из посебних средстава гранта сектора технологије, у складу са важећим прописима и посебним цјеновником Министарства.


III – ДОДЈЕЛА СРЕДСТАВА ОРГАНИЗАЦИЈАМА


Члан 6.

(1) Средства за материјалну помоћ Организацијама одобрава Министар, на приједлог Комисије.
(2) Захтјев Министарству за додјелу средстава Организацијама, поред износа тражених средстава, треба да садржи и:
а) датум оснивања, број чланова на дан оснивања и тренутни број чланова Организације,
б) сврху у коју се тражена средства намјеравају утрошити,
в) евентуалне посљедице уколико се захтјев за материјалну помоћ не прихвати,
г) план рада Организације у текућој години са основним и осталим активностима,
д) извјештај о раду Организације у претходној години уколико је ријеч о првој расподјели у текућој години, односно уколико је ријеч о осталим расподјелама у текућој години, извјештај о реализацији плана за текућу годину до периода за који се одобравају средства, који садржи податке о учешћу на изложбама, броју награда, броју експоната, реализацији иновација, активности у раду са младима.


Члан 7.

(1) Комисија разматра захтјеве једном у три мјесеца, осим у случају када нема прилива средстава или када су сва планирана средства за ову сврху потрошена.
(2) За захтјеве које комисија узима у разматрање Министарство прибавља мишљење од Савеза иноватора.


Члан 8.

(1) Комисија предлаже Министру висину средстава за материјалну помоћ на основу слободне процјене, а на бази достављених података.
(2) Ради контроле трошења додијељених средстава Организација доставља Министарству извјештај о реализацији активности и утрошку средстава за материјалну помоћ.


IV – ДОДЈЕЛА СРЕДСТАВА ИНОВАТОРИМА

Члан 9.

(1) Средства за за стимулацију појединачног рада Иноватора, одобрава Министар, на приједлог Комисије.
(2) Комисија приједлог подноси након разматрања и вредновања пријављених иноваторских радова у складу са критеријумима утврђеним овим правилником.


Члан 10.

Захтјев Министарству за додјелу средстава за стимулацију појединачног рада Иноватора, поред износа тражених средстава, жиро рачуна Иноватора, треба да садржи и:
а) изјаву о статусу Иноватора,
б) кратак опис иновације, са нагласком шта се њоме жели постићи,
в) предрачун укупног улагања у иновацију по ставкама у вези са појединим фазама реализације,
г) доказ о стању заштите интелектуалног власништва,
д) техничку документацију,
ђ) доказе о наступима на иноваторским смотрама,
ж) изјаву о томе да ли су добијана финансијска средства од Министарства за пријављени иноваторски рад са извјештајем о реализацији фаза иновације,
з) доказ о тржишном успјеху иновације или изјаву о потреби тржишта за иновацијом,
ј и) наводе и доказе којим се дефинише фаза реализације иноваторског рада.


Члан 11.

(1) Комисија разматра захтјеве једном у три мјесеца, осим у случају када нема прилива средстава или када су сва планирана средства за ову сврху потрошена.
(2) За захтјеве које комисија узима у разматрање Министарство прибавља мишљење од Савеза иноватора.
(3) Максималан број радова које Комисија разматра у једном тромјесечју може бити десет.


Члан 12.

Фазе реализације иноваторских радова за које се одобравају финансијска средства су сљедеће:
а) I фаза - израда и испитивање прототипова или технолошког поступка,
б) II фаза - излагање иноваторског рада на специјализованим изложбама,
в) III фаза - увођење иновације у производњу,
г) IV фаза - израда техничке документације,
д) V фаза - заштита интелектуалног власништва у земљи и иностранству.


Члан 13.

(1) За сваки иноваторски рад у цјелини средства се могу додијелити до два пута.
(2) За радове који су већ једном финансијски подржани у некој фази реализације не могу се тражити средства за ту или неку ранију фазу.
(3) Приоритет имају иноваторски радови који први пут конкуришу и који нису добијали финансијску подршку.


V – КРИТЕРИЈУМИ

Члан 14.

Иноваторски радови који нису изводиви, а пријављени су грешком или намјерно, Комисија одбацијуе и не бодује их према овим критеријумима, као ни радове за које је извршен пренос власништва (откупљени радови).


Члан 15.

Чланови Комисије, независно један од другог, по основу инвенције и њене спроводивости рангирају три најбоља иноваторска рада и додјељују по сопственој процјени :
а) I - иноваторском раду .......... 9 бодова
б) II - иноваторском раду .......... 6 бодова
в) III - иноваторском раду .......... 3 бода


Члан 16.

Фазу заштите интелектуалног власништва пријављених иноваторских радова Комисија бодује на основу доказа о тим фазама:
а) рад је пантентиран у иностранству .......... 10 бодова
б) рад је пантентиран у БиХ .......... 9 бодова
в) рад је пријављен у неком патентном заводу и објављен у гласилу интелектуалног власништва тог завода, али није заштићен .......... 6 бодова
г) рад је пријављен у неком патентном заводу, али није објављен у гласилу интелектуалног власништва тог завода .......... 4 бода


Члан 17.

Тржишну процјену иноваторских радова Комисија бодује на основу доказа о заинтересованости појединаца и привредних субјеката за откуп појединих радова:
а) потписан уговор са купцем уз услове дораде рада или његовог увођења у технолошки процес производње .......... 7 бодова
б) потписано писмо намјере са купцем .......... 5 бодова
в) један или више купаца затражили понуду .......... 3 бода
г) нема конкретних договора али рад има тржиште .......... 1 бода


Члан 18.

Комисија процјењује и статус Иноватора ради извјеснијег и бржег увођења иноваторског рада у процес коришћења:
а) иноватор је произвођач или занатлија и рад има примјену и у његовом дјелокругу рада .......... 2 бода
б) иноватор ради иновацију за продају .......... 1 бод


Члан 19.

Фазе развоја иноваторског рада Комисија бодује на основу достављене техничке документације:
а) техничка документација израђена (резултати испитивања прототипа су позитивни) .......... 10 бодова
б) дораде техничке документације (прототип је израђен и у фази је испитивања) .......... 6 бодова
в) израђена конструктивна документација (на основу које треба реализовати прототип) .......... 4 бода
г) постоји технички цртеж и идејно рјешење иновације .......... 1 бод


Члан 20.

Комисија вреднује и ангажованост Иноватора на иноваторским пословима на основу њихових наступа на смотрама иноваторства које имају међународни карактер у задње три године:
а) у збирци награда има најмање једну златну медаљу .......... 6 бодова
б) у збирци награда има најмање једну сребрну медаљу .......... 4 бода
в) награђиван са једном или више бронзаних медаља .......... 2 бода
г) наступао једном или више пута, али није награђиван .......... 1 бод


VI – ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ

Члан 21.

Извјештај Комисије обавезно садржи:
а) попис Организација које су поднијеле захтјев за додјелу финансијских средстава са тачним захтијеваним износом финансијских средстава,
б) попис Организација које су поднијеле захтјев за додјелу финансијских средстава са приједлогом висине финансијских средстава за додјелу,
в) попис пријављених иноваторских радова и њиховоих аутора уз образложену назнаку који су радови прихваћени за додјелу финансијских средстава, а који одбијени,
г) попис фаза реализације појединих радова за које се захтијевају финансијска средства, у ком износу, као и укупна захтијевана сума средстава,
д) попис спољних сарадника које је Комисија укључивала у свом раду са образложењем,
ђ) попис материјалних трошкова за рад Комисије,
ж) укупна финансијска средства обезбијеђена у Министарству.


Члан 22.

(1) За сваки пријављени иноваторски рад, односно за његову фазу реализације за коју се додјела средстава захтијева, Комисија даје реалну процјену потребних финансијских средстава, уз кратак опис сваке процјене.
(2) Комисија израчунава укупан износ реално потребних средстава, као и коефицијент остваривости К, који је једнак односу обезбијеђених средстава у Министарству и реално потребних средстава:
К = (обезбијеђена средства) / ( реално потребна средства).


Члан 23.

(1) Бодовање иноваторских радова које је Комисија прихватила, односно њихове фазе реализације за које се додјела средстава захтијева, Комисија даје табеларно.
(2) Образац табеле је саставни дио овог правилиника.


Члан 24.

(1) Комисија утврђује праг границу испод које се табеларно исказани иноваторски радови неће финансијски стимулисати.
(2) Праг граница из претходног става, у зависности од висине расположивих средстава и квалитета радова Комисије утврђује се и креће од 50% до 100% средњег броја бодова, који се добије дијељењем укупног броја бодова са бројем радова који су бодовани у табели из претходног члана.
(3) Иноваторски радови који имају број бодова једнак или већи од бодова прага границе одлучивања, финансијски се стимулишу.


Члан 25.

Дијељењем расположивог износа средстава за финансијску помоћ Иноваторима са укупним бројем бодова утврђеним у табели из члана 23. овог правилника, добија се вриједност једног бода изражена у конвертибилним маркама.


Члан 26.

(1) Износ финансијских средстава за поједине Иноваторе, који су остали у конкуренцији за додјелу средстава, Комисија процјењује на основу бодова који су њихови радови добили.
(2) Ако је број бодова који је добио неки рад помножен са вриједношћу једног бода једнак или већи од реалне процјене рада из члана 22. Правилника, онда се за аутора тог рада предлаже пун реално процијењени износ финансијских средстава.
(3) Ако је број бодова који је добио неки рад помножен са вриједношћу једног бода мањи од реалне процјене, онда се за аутора тог рада предлаже износ финансијских средстава једнак производу бодова и вриједношћу једног бода.


Члан 27.

(1) Коначан приједлог финансијске подршке Организацијама садржи:
 • а) назив Организације,
 • б) временски период на који се односи финансијска подршка,
 • в) предложени износ финансијских средстава,
 • г) жиро рачун на који се финансијска средства могу уплатити.
 • (2) Коначан приједлог финансијске подршке Иноваторима садржи:
 • а) име и презиме аутора који раде на иновацији,
 • б) назив иновације,
 • в) фаза реализације за коју се захтијева финансијска подршка,
 • г) реална процјена потребних финансијских средстава,
 • д) предложени износ финансијских средстава,
 • ђ) жиро рачун на који се финансијска средства могу уплатити.


 • Члан 28.

  У свом извјештају Комисија констатује висину недодијељених обезбијеђених средстава за материјалну помоћ Организацијама, односно стимулацију појединачног рада Иноватора.


  Члан 29.

  У случају да Извјештај Комисије није у складу са одредбама овог правилника, министар може захтијевати да се Извјештај усагласи у року од седам дана од дана када је Комисија о томе обавијештена.


  Члан 30.

  (1) Министар, на приједлог Комисије, доноси рјешење о додјели средстава Организацијама и Иноваторима.
  (2) У односу на приједлог Комисије, министар својим рјешењем може вршити корекције предложених износа средстава на име подршке Организацијама и Иноваторима.
  (3) Умањење појединих или свих предложених износа средстава на име подршке Организацијама и Иноваторима може се вршити до 20 %.
  (4) Повећање појединих или свих предложених износа средстава на име подршке Организацијама и Иноваторима може се вршити до висине обезбијеђених средстава за ове сврхе.
  (5) Након корекција министар констатује висину средстава која су остала нераспоређена и која ће се додати обезбијеђеним средствима за финансијску подршку Иноватора у сљедећој расподјели.


  VI – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

  Члан 31.

  Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о поступку и критеријима за финансијску подршку иноваторству у Републици Српској број: 06/6-010/391-7/05 од 11. маја 2005. године („Службени гласник Републике Српске“, број 51/05).


  Члан 32.

  Овај правилник ступа на снагу осмог дана након објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

  Број: 06/6-010/014-4/07

  Бања Лука, 8. фебруар 2007. године

  Министар

  Др Бакир Ајановић
  Last Updated on Sunday, 13 September 2009 22:12