Odluka o osnivanju Saveza PDF Štampa El. pošta
nedelja, 13 septembar 2009 19:27
ODLUKA O OSNIVANjU

SAVEZA INOVATORA REPUBLIKE SRPSKEOsnivači

Član 1.

Savez inovatora Republike Srpske osnivaju pravna i fizička lica sa ciljem objedinjenja i usmeravanja zajedničkih napora u razvijanju profitno-inovatorske djelatnosti i izgradnji inovacijsko-profitne Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.


Naziv i sjedište

Član 2.

Naziv Saveza je: Savez inovatora Republike Srpske (u daljem tekstu Savez).
Skraćeni naziv Saveza je: SInRS.
Naziv SInRS na engleskom jeziku je Association of Inventors Republika Srpska (AIRS).
Savez ima sjedište u ulici Starine Novaka 1a-b Banja Luka.
U svom radu sa trećim licima Savez upotrebljava srpski jezik u BiH ( i susednim zemljama u kojima je u upotrebi ), a u inostranstvu upotrebljava engleski jezik.


Osnovni ciljevi

Član 3.

Savez inovatora Republike Srpske je neprofitno, nestranačko i nevladino udruženje, koga čine udruženja inovatora i pojedinci sa prostora Republike Srpske, čiji je osnovni cilj da objedini i usmeri zajedničke napore radi:
 • razvijanja profitno-inovatorske djelatnosti u Republici Srpskoj i
 • izgradnje inovacijsko-profitne Republike Srpske.


Zadaci

Član 4.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Savez inovatora Republike Srpske ima sljedeće zadatke:
 • Inicira i utiče, preko institucija vlasti na izradu i donošenje strategije inovatorske djelatnosti podržane odgovarajućim mjerama ekonomske politike RS,
 • Vrši istraživanje, reformisanje i primenjivanje novih oblika organizovanja inovatorske djelatnostii i metoda rada.
 • Podstiče, razvija i populariše inovatorsku djelatnost.
 • Angažuje se na omasovljenju članstva, u privrednim i društvenim djelatnostima, obrazovnim ustanovama i drugim sredinama – formiranjem udruženja, klubova, sekcija i sličnih organizacija.
 • Podstiče, pomaže i osposobljava svoje članstvo za inovatorsko stvaralaštvo, da može samostalno procjeniti originalnost inovacije, komercijalnost i način zaštite autorstva,
 • Pomaže članovima pri zaštiti inovacija , njihovoj realizaciji, atestiranju i marketingu,
 • Inicira ugradnju inovatorstva u poslovnu politiku privrednih i društvenih subjekata. te poznavanje i prihvatanje evropskih standarda u pogledu zaštite, marketinga, proizvodnje i distribucije.
 • Podstiče potencijalne korisnike inovacija, naročito u malim i srednjim firmama, da pravnim aktima garantuju i motivišu svoje zaposlene da stvaraju i primenjuju inovacije pri obavljanju svojih radnih zadataka.
 • Samostalno ili u saradnji sa udruženjima preduzetnika i drugih privrednih subjekata, inicira osnivavanje firmi i organizovanje proizvodnje i uvođenje novih tehnologija na bazi inovacija, a takođe obavlja transfer i komercijalizaciju inovacija.
 • Širi inovatorsku kulturu među građanima, prvenstveno među omladinom, s ciljem da se inovatorstvo (kao intelektualna djelatnost), shvati kao jedini resurs koji se, za razliku od drugih resursa u prirodi, korišćenjem ne troši, nego obnavlja i proširuje.
 • Organizuje izložbe, sajmove, savjetovanja, seminare, javne tribine i druge oblike promocija inovatorstva. Organizuje posjete i učešće svojih članova na izložbama i sajmovima i sličnim manifestacijama u RS, BiH i inostranstvu.
 • Omogućuje svojim članovima da prezentuju i afirmišu svoj rad, i inovatorstvo u celini, u sredstvima javnog informisanja, na naučno-stručnim skupovima i javnim tribinama, internetu, u školama, raznim publikacijama i sl.
 • Dodjeljuje vlastita priznanja i nagrade najuspješnijim inovatorima – pojedincima i kolektivima.
 • Sarađuje sa Privrednom komoram RS, Vanjsko-trgovinskom komorom B i H, Zavodom za standarizaciju RS, Institutom za standarizaciju, meriteljstvo i intelektualno vlasništvo BiH, , sa naučno-istraživačkim i obrazovnim ustanovama, institucijama vlasti, asocijacijom inovatora i udruženjima inovatora u BiH, organizacijama, udruženjima i drugim subjektima, u RS, BiH i inostranstvu.
 • Bavi se i drugim poslovima vezanim za inovatorsko stvaralaštvo i privrednu djelatnost, a koji nisu u suprotnosti sa navedenim ciljevima i Zakonom o udruženjima i fondacijama Republike Srpske.


Trajanje

Član 5.

Savez inovatora Republike Srpske osniva se na neodređeno vrijeme.


Lice ovlašćeno za registraciju:

Član 6.

Lice ovlašćeno za registraciju Saveza je: Ljubiša Pašić, sekretar Saveza.
Imenovani je ovlašćen podnijeti prijavu s dokumentacijom i izvršiti druge radnje potrebne za registraciju Saveza kod nadležnog organa.


Završna odredba

Član 7.

Osnivači su saglasni sa sadržinom ove odluke što potvrđuju svojim potpisima u Spisku osnivača Saveza koji se nalazi u prilogu ove Odluke.


U Banja Luci, 12. 11. 2004. godine

Predsjedavajući Osnivačke skupštine

Vojislav Đudurović
Poslednje ažurirano utorak, 15 septembar 2009 00:08