Pravilnik o postupku upisa u registar pravnih i fizičkih lica koja se bave razvojem tehnologija PDF Štampa El. pošta
petak, 18 oktobar 2013 19:32
Savez inovatora, udruženja inovatora i inovatori kao fizička lica obavezni su da podnesu zahteve za registraciju u Ministarstvo nauke i tehnologije.

Ukoliko ne budu registrovani u Registar ministarstva neće moći u ovoj godini aplicirati na objavljene konkurse za finansijsku pomoć.Na osnovu člana 93. stav 2. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 6/12) i člana 82. stav 2. Zakona o republičkoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10 i 24/12), ministar nauke i tehnologije donosi


PRAVILNIK
O POSTUPKU UPISA U REGISTAR PRAVNIH I FIZIČKIH LICA KOJA SE BAVE RAZVOJEM TEHNOLOGIJA


Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se oblik, sadržaj i način vođenja Registra pravnih i fizičkih lica koja se bave razvojem tehnologija (u daljem tekstu: Registar), kao i procedure za upis, promjenu i brisanje iz Registra, te uslovi u pogledu programskih, prostornih i stručnih kapaciteta koje moraju ispunjavati pravna i fizička lica da bi se upisala u Registar.

Član 2.

(1) Razvojem tehnologija bave se naučnoistraživačke organizacije, visokoškolske ustanove, privredna društva, udruženja ili fondacije i fizička lica, koja svoju aktivnost usmjeravaju ka razvoju novih ili unapređenju postojećih tehnologija za sopstvene ili tuđe potrebe.
(2) Registar se vodi u pisanom i elektronskom obliku kao baza podataka o pravnim i fizičkim licima koja se bave razvojem tehnologija.

Član 3.

(1) Postupak registracije, u svojstvu subjekta tehnološkog razvoja, pokreće pravno ili fizičko lice zahtjevom za upis u Registar i izdavanje rješenja o registraciji (u daljem tekstu: Zahtjev), na Obrascu 1, koji se nalazi u Prilogu 1. ovog pravilnika i njegov je sastavni dio.
(2) Uz Zahtjev pravno ili fizičko lice dostavlja i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost uslova za upis u Registar, a u skladu sa potrebnom dokumentacijom koja je navedena u Obrascu 1. iz Priloga 1. ovog pravilnika.
(3) Dokumentacija iz stava 2. ovog člana dostavlja se u ovjerenom prepisu ili u ovjerenoj foto-kopiji.

Član 4.

Na osnovu primljenog Zahtjeva, Ministarstvo nauke i tehnologije (u daljem tekstu: Ministarstvo):
a) obavještava podnosioca zahtjeva da uredi ili dopuni Zahtjev, ukoliko je Zahtjev neuredan ili nekompletan,
b) donosi zaključak o odbacivanju Zahtjeva,
v) donosi rješenje o odbijanju Zahtjeva podnosioca koji ne ispunjava uslove za upis u Registar,
g) izdaje rješenje o upisu u Registar.

Član 5.

Registar sadrži:
a) knjige registracija sa podacima o pravnim i fizičkim licima koja su registrovana kao subjekti tehnološkog razvoja i
b) dokumentaciju na osnovu koje je izvršen upis, promjena ili brisanje podataka sadržanih u Registru.

Član 6.

Knjige registracija sa podacima o pravnim i fizičkim licima koja su registrovana kao subjekti tehnološkog razvoja su:
a) knjiga registracija organizacija za razvoj tehnologija,
b) knjiga registracija organizacija za infrastrukturnu podršku razvoja tehnologija i
v) knjiga registracija fizičkih lica koja se bave razvojem tehnologija.

Član 7.

(1) U knjigu registracija organizacija za razvoj tehnologija se upisuju:
a) tehnološka privredna društva,
b) inovacioni centri i
v) udruženja i fondacije koji svoju aktivnost usmjeravaju ka razvoju novih ili unapređenju postojećih tehnologija.

(2) U knjigu registracija organizacija za infrastrukturnu podršku razvoja tehnologija se upisuju:
a) poslovno-tehnološki inkubatori,
b) naučno-tehnološki parkovi i
v) centri za transfer tehnologija.

(3) U knjigu registracija fizičkih lica koja se bave razvojem tehnologija upisuju se fizička lica koja svoju aktivnost usmjeravaju ka razvoju novih ili unapređenju postojećih tehnologija za sopstvene ili tuđe potrebe i koja ispunjavaju uslove da se registruju kao subjekti tehnološkog razvoja.
Član 8.

(1) U skladu sa članom 2. stav 1. ovog pravilnika, u Registar se upisuju i naučnoistraživačke organizacije i visokoškolske ustanove koje svoju aktivnost usmjeravaju ka razvoju novih ili unapređenju postojećih tehnologija za sopstvene ili tuđe potrebe.
(2) Naučnoistraživačke organizacije koje su upisane u Registar naučnoistraživačkih organizacija koji se vodi u Ministarstvu smatraju se upisanim u Registar.
(3) Visokoškolske ustanove koje su upisane Registar visokoškolskih ustanova koji se vodi u Ministarstvu prosvjete i kulture smatraju se upisanim u Registar.
(4) Naučnoistraživačke organizacije i visokoškolske ustanove iz st. 2. i 3. ovog člana ostvaruju ista prava kao i druga pravna i fizička lica koja su upisana u Registar.

Član 9.
(1) Knjiga registracija organizacija za razvoj tehnologija i knjiga registracija organizacija za infrastrukturnu podršku razvoja tehnologija sadrže podatke o pravnim licima koja su registrovana kao subjekti tehnološkog razvoja:
a) redni broj u odgovarajućoj knjizi – oznaka registarskog uloška,
b) naziv pravnog lica,
v) adresa,
g) oblik organizovanja pravnog lica,
d) jedinstveni identifikacioni broj (JIB),
đ) poreski identifikacioni broj (PIB),
e) sud, mjesto, broj i datum rješenja o upisu u sudski registar,
ž) broj i datum rješenja o registraciji,
z) datum upisa promjene i
i) datum brisanja.

(2) Knjiga registracija fizičkih lica koja se bave razvojem tehnologija sadrži podatke o fizičkim licima koja su registrovana kao subjekti tehnološkog razvoja:
a) redni broj u knjizi registracija fizičkih lica koja se bave razvojem tehnologija – oznaka registarskog uloška,
b) ime i prezime fizičkog lica,
v) adresa,
g) jedinstveni matični broj (JMB),
d) broj i datum rješenja o registraciji,
đ) broj isprave o priznatom patentu, industrijskom dizajnu ili topografiji integrisanih kola i naziv institucija koja ju je izdala,
e) datum upisa promjene i
ž) datum brisanja.

Član 10.

Pravno lice može biti upisano u Registar ako ispunjava opšte uslove u pogledu organizacione i stručne strukture, a ti uslovi su:
a) da ima sjedište na teritoriji Republike Srpske,
b) da je registrovano u skladu sa zakonima koji uređuju osnivanje i poslovanje ustanova, privrednih društava, udruženja ili fondacija,
v) da protiv njega nije pokrenut stečajni ili likvidacioni postupak,
g) da ima službene podatke o ukupnom broju i stručnoj spremi lica u radnom odnosu na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom, kao i broju i stručnoj spremi lica radno angažovanih po drugom osnovu i
d) da ima službene podatke o vrsti, površini i opremljenosti odgovarajućeg poslovnog prostora kojim raspolaže.

Član 11.

Kao tehnološko privredno društvo registruje se organizacija koja, pored uslova iz člana 10. ovog pravilnika, ispunjava i posebne uslove:
a) primenjuje ili razvija tehnologiju kao važnu komponentu svojih poslovnih aktivnosti,
b) bavi se istraživanjem i razvojem tehnologija za sopstvene ili za potrebe drugih privrednih društava, organizacija i ustanova i
v) ima potrebne programske, prostorne i stručne kapacitete, te opremu za obavljanje djelatnosti iz t. a) i b) ovog člana.

Član 12.

Kao inovacioni centar registruje se organizacija koja, pored uslova iz člana 10. ovog pravilnika, ispunjava i posebne uslove:
a) na originalan i sistematski način primjenjuje sopstvene i tuđe naučne rezultate i savremene tehnološke procese radi stvaranja inovacija, razvoja prototipova ili pilot-projekata, novih ili poboljšanja postojećih proizvoda, procesa i usluga u određenoj oblasti, s ciljem prenosa znanja i tehnologija u proizvodnju i usluge drugih privrednih subjekata, ali bez pokretanja serijske proizvodnje ili trajnih uslužnih aktivnosti,
b) ima usvojen program istraživačko-razvojnog i inovacionog rada i
v) ima odgovarajući prostor i opremu za obavljanje primijenjenih, razvojnih i inovacionih istraživanja, odnosno ostvarivanje programa i realizaciju projekata.

Član 13.

Kao udruženje ili fondacija u Registar se upisuje pravno lice koje, pored uslova iz člana 10. ovog pravilnika, ispunjava i poseban uslov da se bavi istraživanjem i razvojem tehnologija za sopstvene potrebe ili za potrebe drugih, u skladu sa zakonom.

Član 14.

Kao poslovno-tehnološki inkubator registruje se organizacija čija je osnovna djelatnost stavljanje na raspolaganje, uz naknadu, poslovnog prostora, administrativnih, tehničkih, intelektualnih i drugih usluga novoosnovanim tehnološkim privrednim društvima – stanarima, i koja pored uslova iz člana 10. ovog pravilnika, posjeduje sljedeće programske, prostorne i stručne kapacitete:
a) ima radno angažovana najmanje tri lica sa završenim prvim ciklusom visokog obrazovanja, od kojih jedno lice sa radnim iskustvom iz oblasti menadžmenta i konsaltinga, jedno lice sa radnim iskustvom iz oblasti knjigovodstvenih poslova i jedno lice sa radnim iskustvom iz oblasti privrednog prava,
b) u svom sastavu okuplja najmanje osam stanara koji usluge poslovno-tehnološkog inkubatora koriste po osnovu ugovora zaključenog u skladu sa zakonom, a koji imaju usvojen program inovacionog ili proizvodnog rada i razvijaju inovativne proizvode, procese i usluge sa visokim nivoom „know-how“ znanja i novih tehnologija,
v) ima raspoložive zajedničke poslovne prostorije za smještaj subjekata u svojstvu stanara, koje su opremljene nameštajem, opremom i instalacijama koje omogućavaju optimalne uslove rada, u skladu sa važećim propisima, normativima i standardima iz oblasti projektovanja, građenja i opremanja infrastrukture,
g) ima uslove za pružanje sekretarskih, administrativnih, računovodstvenih, reklamnih, kao i usluga finansijskog i poslovnog savjetovanja i planiranja, povezivanja sa partnerima u zemlji i/ili inostranstvu i
d) ima kadrovske i infrastrukturne potencijale za pružanje usluga poslovnog inkubatora, konsaltinga, obuke i treninga.

Član 15.

Kao naučno-tehnološki park registruje se organizacija koja u okviru definisanog prostora pruža infrastrukturne i stručne usluge visokoškolskim ustanovama, naučnoistraživačkim organizacijama, kao i tehnološkim privrednim društvima-članovima, u određenoj naučnoj, istraživačko-razvojnoj ili proizvodnoj grupaciji s ciljem njihovog povezivanja i što brže primjene novih tehnologija, stvaranja i plasmana novih proizvoda i usluga na tržištu i koja, pored uslova iz člana 10. ovog pravilnika, posjeduje sljedeće programske, prostorne i stručne kapacitete:
a) ima radno angažovana najmanje četiri lica sa završenim prvim ciklusom visokog obrazovanja u oblastima menadžmenta ili konsaltinga, inovacija i poslovanja, knjigovodstvenih poslova i privrednog prava,
b) ima odgovarajućim aktom definisanu osnovnu naučnu, istraživačko-razvojnu ili proizvodnu oblast u kojoj članovi naučno-tehnološkog parka obavljaju svoju djelatnost,
v) u svom sastavu okuplja najmanje pet članova koji usluge naučno-tehnološkog parka koriste po osnovu ugovora zaključenog u skladu sa zakonom, a koji imaju usvojen program istraživačko-razvojnog, inovacionog ili proizvodnog rada,
g) ima raspoloživi kancelarijski prostor i odgovarajuću opremu, internet komunikaciju, raspoložive zajedničke poslovne prostorije i druga sredstva za pružanje infrastrukturnih usluga članovima naučno-tehnološkog parka, s ciljem podizanja nivoa visokoškolskog, naučnoistraživačkog, razvojnog, inovacionog ili proizvodnog rada, ostvarivanja programa i realizacije projekata,
d) ima uslove za pružanje sekretarskih, administrativnih, računovodstvenih, reklamnih usluga, kao i usluga finansijskog i poslovnog savjetovanja i planiranja, povezivanja sa partnerima u zemlji i/ili inostranstvu i
đ) ima kadrovske i infrastrukturne potencijale za pružanje usluga konsaltinga, obuke i treninga.

Član 16.

Kao centar za transfer tehnologija registruje se organizacija koja je osnovana isključivo radi obavljanja djelatnosti transfera tehnologija, primjene novih tehnoloških rješenja, traganja za idejama i partnerima za transfer tehnologija, procjene komercijalnog potencijala transfera tehnologija, podsticaja za realizaciju i komercijalizaciju transfera tehnologija i pružanje pomoći u zaštiti intelektualne svojine tehnološkim privrednim društvima koja razvijaju, proizvode i prodaju proizvode, procese i usluge sa visokim nivoom „know-how“ znanja i novih tehnologija, i koja, pored uslova iz člana 10. ovog pravilnika, posjeduje sljedeće programske, prostorne i stručne kapacitete:
a) osnovana je isključivo radi obavljanja djelatnosti transfera tehnologija radi primjene tehnoloških inovacija, pri čemu sama nije nosilac djelatnosti razvoja tehnologija ili proizvoda,
b) ima odgovarajućim aktom definisanu osnovnu naučnu, istraživačko-razvojnu ili proizvodnu oblast za koju vrši transfer tehnologije, radi primjene i komercijalizacije novih tehnoloških rješenja,
v) ima u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, sa punim radnim vremenom najmanje tri lica sa završenim prvim ciklusom visokog obrazovanja, od kojih je najmanje jedno lice kompetentno za oblast komercijalizacije novih tehnoloških rješenja i sa iskustvom iz oblasti privrednog prava, i najmanje jedno lice sa iskustvom u oblasti knjigovodstvenih poslova,
g) ima radno angažovana najmanje dva lica sa završenim prvim ciklusom visokog obrazovanja, kompetentna za konsalting i procjenu potencijalne komercijalizacije ponuđenih novih tehnoloških rješenja,
d) ima plan finansiranja i plan rada centra za transfer tehnologija i
đ) ima odgovarajući prostor i opremu za pružanje usluga u svrhu istraživanja tržišta, ispitivanja javnog mnjenja, konsaltinga i menadžment poslovanja i poslovnog planiranja.

Član 17.

Fizičko lice upisuje se u Registar kao subjekat razvoja tehnologija ukoliko:
a) ima prebivalište u Republici Srpskoj,
b) poseduje važeću ispravu o priznatom patentu, industrijskom dizajnu ili topografiji integrisanih kola, odnosno da ima priznato tehničko ili tehnološko unapređenje od organizacije u kojoj je bio zaposlen ili u kojoj je zaposlen, i
v) ima godišnji plan i program inovacionih aktivnosti.

Član 18.

(1) Pravna i fizička lica koja su upisana u Registar dužna su da Ministarstvu dostave godišnje izvještaje o realizovanim aktivnostima u oblasti istraživanja, razvoja i primjene tehnologija, stanju opreme i resursa, kao i planovima njihovog korišćenja, a izvještaj se dostavlja na Obrascu 3, koji se nalazi u Prilogu 3. ovog pravilnika i njegov je sastavni dio.
(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, naučnoistraživačke organizacije i visokoškolske ustanove koje se vode u Registru u skladu sa članom 8. ovog pravilnika, nemaju obavezu dostavljanja izvještaja iz stava 1. ovog člana.

Član 19.

Promjena podataka u Registru vrši se na osnovu zahtjeva za promjenu podataka, koji registrovani subjekt tehnološkog razvoja podnosi u roku od 15 dana od dana nastanka promjene na Obrascu 2, koji se nalazi u Prilogu 2. ovog pravilnika i njegov je sastavni dio.

Član 20.

Pravno lice upisano u Registar briše se: a) ako prestane da ispunjava neki od opštih uslova iz člana 10. ovog pravilnika,
b) ako prestane da ispunjava neki od posebnih uslova za upis u Registar u određenom statusu, a koji su propisani čl. 11. do 16. ovog pravilnika,
v) ako, u skladu sa članom 18. ovog pravilnika, Ministarstvu ne dostavi godišnji izvještaj ni u roku od osam dana od dana prijema obavještenja o obavezi dostavljanja godišnjeg izvještaja,
g) ako mu nadležni organ zabrani bavljenje djelatnošću na osnovu koje je upisano u Registar,
d) ako u Zahtjevu ili u godišnjem izvještaju netačno prikaže podatke od značaja za upis u Registar, u svrhu pribavljanja materijalne ili druge koristi ili
đ) ako u zahtjevu za finansiranje budžetskim sredstvima Republike Srpske netačno prikaže značajan podatak ili ako krši obaveze preuzete ugovorom o finansiranju razvoja tehnologija budžetskim sredstvima Republike Srpske.

Član 21.

Fizičko lice briše se iz Registra:
a) na lični zahtjev,
b) ako prestane da ispunjava uslov iz člana 17. stav 1. ovog pravilnika,
v) ako ne dostavi godišnji plan i program inovacionih aktivnosti u periodu od dvije godine,
g) ako u Zahtjevu ili u godišnjem izvještaju netačno prikaže podatke od značaja za upis u Registar, u svrhu pribavljanja materijalne ili druge koristi ili
d) ako prekrši obaveze preuzete ugovorom o finansiranju razvoja tehnologija budžetskim sredstvima Republike Srpske.

Član 22.

(1) Javnost Registra se obezbjeđuje tako što se na internet stranici Ministarstva objavljuju ažurirani spiskovi pravnih i fizičkih lica koja se bave razvojem tehnologija.
(2) Obrasci 1, 2 i 3 iz čl. 3, 18. i 19. ovog pravilnika dostupni su na internet stranici Ministarstva.

Član 23.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.Broj: Datum: 05.03.2013. godine
MINISTAR         
Prof. dr Jasmin Komić