Održana Godišnja skupština Saveza inovatora Republike Srpske PDF Štampa El. pošta
ponedeljak, 25 februar 2013 22:35
Dana 23.02.2013. godine u Banjoj Luci održana je Godišnja skupština Saveza inovatora Republike Srpske, koja je sljedila nakon održanih godišnjih skupština svih 7 udruženja u toku mjesca februara ove godine.

Na Skupštini su razmatrani i usvojeni: Izvještaj za 2012. godinu, Plan aktivnosti Saveza i Finansijski plan za 2013., te zaključci i zadaci za 2013. godinu. Zaključeno je da je većina planiranih aktivnosti uspješno realizovana i to u najvećoj mjeri zahvaljujući podršci Ministarstva nauke i tehnologije.

Istaknuto je da je za inovatore Republike Srpske ova godina jubilarna, jer je na redu 15. Međunarodna izložba ideja, inovacija i stvaralaštva "INOST MLADIH 2013" i 10. godina od osnivanja Saveza inovatora. Jubileji su značajni jer su postignuti izuzetni rezultati, te je zauzet stav da si isti dostojanstveno obilježe, tako da šira javnost bude potpunije upoznata o tim rezultatima.

Akcent u obilježavanju jubileja dat je na što kvalitetnijoj realizaciji 15. Međunarodne izložbe ideja, inovacija i stvaralaštva "INOST MLADIH 2013" i Plana aktivnosti Saveza inovatora Republike Srpske za 2013. godinu.PLAN AKTIVNOSTI SAVEZA INOVATORA REPUBLIKE SRPSKE ZA 2013. GODINU

R.br. Aktivnost Mjesec
1 1.1.   Organizacija i učešće na izložbama, sajmovima i sl. u BiH
1.1.1  Organizacija 15. Jubilarne međunarodne izložbe ideja, inovacija i stvaralaštva "INOST MLADIH" IV
1.1.2.  Učešće na izložbi "Energetski dani-Banja Luka 2013" IV
1.1.3.  Učešće.2–na 53. Smotri mladih BiH 2013 V
1.1.4.  Učešće na Sajmu zanatstva Banja Luka 2013 IX
1.1.5.  Učešće na Sajmu DOBOJXPO 2013 X
1.1.6.  Učešće na Festivalu nauke Banja Luka 2013 XI
1.1.7.  Učešće na manifestaciji "Noć istraživača" Trebinje 2013. IX
1.2.   Učešće na izložbama, sajmovima i sl. u drugim zemljama
1.2.1.  Učešće na izložbi "INOVA MLADIH 2013" u Zagrebu (ili Smotri International Olympiad in technical creativity of Southeast Europe "Best inovation 2013.") V
1.2.2.  Učešće na izložbi "Pronalazaštvo Beograd-2013" V
1.2.3.  Učešće na TESLA FESTU, Novi Sad 2013 X
1.1.4.  Učešće na Sajmu "MAKINOIVA" – Skopje 2013 (i dr. međunarodnim sajmovima). X
2 2.1.   Prezentacija inovatorstva i edukacija mladih u školama
2.1.1.  Obilazak škola i animiranje za inovatorsku djelatnost II-XI
2.1.2.  Realizacija radionice "INOVATORSTVO I PREDUZETNIŠTVO MLADIH" (B. Luka, Laktaši, Čelinac, I. Sarajevo, Trebinje, Prijedor, Gradiška, Doboj, Bijeljina i dr.) II-III
3 3.1.   Organizacija i učešće na naučno-stručnim skupovima, seminarima, konferencijama, prezentacijama, obilježavanjima jubileja i sl.
3.1.1  Učešće na seminarima i konferencijama u RS, Bih i zemljama regiona. II-XII
3.1.2.  Obilježavanje 157 god. od rođenja Nikole Tesle u Bijeljini Banjoj Luci (Dani N. Tesle) VII
3.1.3.  Učešće u promociji takmičenja "Najbolja tehnološka inovacija" u gradovima RS i realizacija polufinala u Beogradu i finala u Isočnom Sarajevu. III-XII
3.1.4.  Učešće na Konferenciji Asocijacije tehnike, informatike i obrazovanja Jug. Evrope. V,XI
3.1.5.  Skup "OKTOBARSKI SUSRETI PRONALAZAČA", Idvor 2013. X
3.1.6.  Obilježavanje 10. godišljice Saveza inovatora, Banja Luka - 2013. XI
4 4.1.   Priprema i štampanje kataloga, monografija, biltena, postera i slično
4.1.1.  Priprema i štampanje kataloga izložbi, priznanja, postera, monografija, prospekata i dr. materijala. I-IX
4.1.2.  Priprema i štampanje Biltena "10.- godišljica Saveza inovatora RS" I-IX
5 5.1.   Sjednice, sastanci i skupštine
5.1.1.  Održavanje sjednica i sastanaka Upravnog odbora i dr. I-IX
5.1.2.  Održavanje god. skupština Saveza i udruženja. II
6 6.1.   Ostale aktivnosti
6.1.1.  Dorada "Informacionog sistema Saveza". II-XII
6.1.2.  Pomoć član. pri apliciranju na javne konkurse, izradi projekta i zaštiti inovacija. II-XII
6.1.3.  Pomoć članovima pri izradi, prezentaciji i transferu inovacije. II-XII
6.1.4.  Ažuriranje web sajta Saveza. I-XII
6.1.5.  Snimanje i izrada video materijala II-XII
6.1.6.  Nabavka literature i prevođenje tekstova II-XII
6.1.7.  Korišćenje automobila. II-XII
6.1.8.  Servisiranje informatičke i biro opreme. II-XII
7 7.1.   Administrativni i knjigovodstveni poslovi
7.1.1.  Administrativni poslovi. I-XII
7.1.2.  Poslovi knjigovodstva. I-XII
7.1.3.  Troškovi podrške (režijski troškovi) I-XIIZADACI ZA 2013. GODINU

 1. Da se realizacija Plana aktivnosti realizuje u znaku jubileja 10. godina Saveza inovatora RS i 15. Međunarodne izložbe ''INOST MLADIH 2013'', a iste označiti na inventivan način.
 2. Da o navedenim zaključcima i zadacima informiše ne samo MNT, već i druga ministarstva, Gradske uprave i druge institucije, zahtjevajući adekvatniju i blagovremeniju materijalnu podršku realizacije Plana aktivnosti za ovu godinu a posebno izložbe "INOST MLADIH 2013".
 3. Putem pismenih zahtjeva, radnih sastanaka i ličnih kontakta obezbijediti izvesniju podršku od relevantnih institucija (opština, razvojnih agencija, firmi i dr.).
 4. Sa više ativnosti i upornosti obezbijediti učešće Saveza i pojedinaca na međunarodnim izložbama i sličnim manifestacijama.
 5. Da Savez, kao saradnik MNT, Takmičenju NTI 2013 (TNTI) posvetiti veću pažnju i aktivnost. Da se animira još veće učešće ne samo članstva već i drugih pojedinaca sa kvalitetnijim radovima i timovima a posebno sa fakulteta. Poseban doprinos dati da se što kretivnije i kvalitetnije realizuje Finale TNTI, tako da se putem medija TNTI još više afirmiše u javnosti, što će doprineti masovnijem uključivanju pojedinaca na ovu manifestaciju a time i u inovatorsku djelatnost.
 6. Animirati članove da aktivno učestvuju u ostalim manifestacijama koje organizuje MNT, kao i objavljivanju članaka i radova u časopisu MNT.
 7. Da Savez i udruženja pruže maksimalnu pomoć pojedincima pri zaštiti inovacija, izradi modela i ispitivanju, prezentaciji, učešću na konkursima i transferu inovacije, kao i edukaciji u korišćenju informativnih tehnologija i apliciranju na značajne konkurse.
 8. Ostvariti zvaničan kontakt i unaprediti saradnju sa pojedinim fakultetima Banjolučkog univerziteta, Univerzitetom I. Sarajevo, institutima, IZIS BiH, Inovacionim centrom u Banja Luci, RARS , razvojnim agencijama, firmama i organizacijama u RS, BiH i susjednim zemljama (korišćenje laboratorija, radionica, treninga, predavanja, seminara, prezentacija, izrada i realizacija zajedničkih projekata i sl.). Nastojati da se saradnja ozvaniči memorandumom, protokolom ili ugovorom.
 9. Da udruženja uspostave čvršću saradnju sa školama i da ih animiraju za učešće na izložbi "INOST MLADIH" i dr. izložbama. Da udruženja preuzimaji obavezu organizatora i realizatora projekta "INOVATORSTVO I PREDUZETNIŠTVO MLADIH" i da se uvećoj mjeri uključe u rad sa mladima.
 10. Uspostaviti sa savezima inovatora i sličnim organizacijama u susjednim i dr. zemljama još bolju saradnju, ne samo pri učešću na izložbama (sajmovima) i drugim skupovima (seminari, okrugli stolovi, konferencije i sl), već i učešćem sa zajedničkim projektima na regionalnim i drugim međunarodnim konkursima.
 11. Da se izradi i realizuje poseban plan rada sa javnim medijima, a internet stranicu Saveza još više osavremeniti, posebno sa prilozima iz udruženja i prezentacijama inovacija naših članova.
 12. Osavremeniti rad Saveza i udruženja, tako da se ojača organizacijska povezanost, poveća brojnost članstva i efikasnost rada.
 13. Intezivirati rad na uspostavljanju i korišćenju informacionog sistema Saveza.

Predsjednik,   
Mr Milovan Bajić